Studia przypadków: Anabel

Anabel - "Under the sun" project

Anabel: Wolontariat w ramach projektu "Pod Słońcem" na rzecz uchodźców z Saharawi

Wstęp:

Anabel jest hiszpańską 22-letnią studentką psychologii z wadą wzroku wynoszącą 7%. Jest wolontariuszką w projekcie “Pod Słońcem“, który ma na celu poprawę warunków życia uchodźców z Saharawi. W tym studium przypadku poznamy jej motywację do pracy w wolontariacie, wsparcie, jakie otrzymała, cele projektu, bariery, na jakie napotkała, oraz to, jak narzędzia cyfrowe mogą pomóc jej w działaniach. 

Motywacja:

Anabel została zmotywowana do wolontariatu w projekcie “Under the Sun” po tym, jak zobaczyła niesprawiedliwe warunki życia uchodźców Saharawi. Czuła się zmuszona do pomocy, gdy dowiedziała się o ich zmaganiach i historycznych powiązaniach między jej krajem a Saharawi. 

Otrzymane wsparcie:

Anabel otrzymała wsparcie od innych organizacji, w tym niektórych firm i organizacji pozarządowych, które zwykle pomagają innym w niesieniu pomocy uchodźcom. 

Cele:

Cele projektu “Pod Słońcem” obejmują instalację klimatyzacji, zbiorników na wodę, budowę domów i inne ulepszenia w celu poprawy warunków życia w obozach. Do tej pory zainstalowano/wybudowano 23 klimatyzatory, 9 zbiorników na wodę i 8 domów.

Bariery:

Anabel musiała pokonać bariery, aby zostać wolontariuszką w projekcie “Pod Słońcem”, w tym ograniczone zasoby, wyzwania związane z pracą w innym kraju oraz bariery dostępności związane z jej wadą wzroku.

Wnioski z lekcji:

Historia Anabel podkreśla znaczenie zidentyfikowania problemu i podjęcia działań w celu stworzenia pozytywnej zmiany, nawet jako wolontariuszka. Jej zdolność do pracy z ograniczonymi zasobami i pokonywania przeszkód jest inspiracją dla innych potencjalnych przedsiębiorców i agentów zmiany społecznej. Angażując się w cyfrową przedsiębiorczość społeczną, Anabel mogłaby wzmocnić swoje wysiłki i wywrzeć jeszcze większy wpływ na życie uchodźców z Saharawi. 

Impakt:

Efektem tego studium przypadku jest zainspirowanie i zachęcenie jednostek do podejmowania działań i tworzenia pozytywnych zmian, nawet jako wolontariusze, pomimo ograniczonych zasobów i przeszkód. Podkreśla ono znaczenie identyfikowania problemów i wspierania projektów, których celem jest poprawa warunków życia zmarginalizowanych społeczności. Dodatkowo, wykorzystanie narzędzi cyfrowych i technologii, takich jak platformy crowdfundingowe, media społecznościowe i aplikacje mobilne, może wzmocnić wysiłki na rzecz tworzenia zmian społecznych i wywrzeć większy wpływ na życie osób potrzebujących. Poza tym, to studium przypadku służy jako przykład siły działania społeczności i cyfrowej przedsiębiorczości społecznej w tworzeniu lepszego świata.

Podsumowanie:

Projekt Anabel, “Under the Sun”, podkreśla również rolę cyfrowej przedsiębiorczości społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych. Cyfrowa przedsiębiorczość społeczna odnosi się do wykorzystania technologii i narzędzi cyfrowych do tworzenia i wdrażania rozwiązań, które rozwiązują problemy społeczne i środowiskowe. W przypadku Anabel, narzędzia cyfrowe mogą odegrać znaczącą rolę w pomaganiu jej w osiągnięciu celów projektu i rozszerzeniu jego wpływu [1]. 

Jednym z przykładów tego, jak narzędzia cyfrowe mogą pomóc Anabel, są platformy crowdfundingowe. Platformy crowdfundingowe umożliwiają osobom i organizacjom pozyskiwanie funduszy od dużej liczby osób, często za pośrednictwem internetu. Może to pomóc Anabel w zebraniu funduszy na projekt “Under the Sun”, umożliwiając jej dotarcie do większej liczby uchodźców i wywarcie bardziej znaczącego wpływu. Co więcej, crowdfunding może również stanowić dla Anabel platformę do dzielenia się historią uchodźców z Saharawi i podnoszenia świadomości na temat ich trudnej sytuacji. 

Narzędzia cyfrowe mogą również pomóc Anabel połączyć się z innymi organizacjami i osobami pracującymi nad podobnymi projektami. Platformy mediów społecznościowych, takie jak Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, a nawet TikTok mogą być wykorzystane do budowania sieci zwolenników i współpracowników. Łącząc się z innymi, Anabel może dzielić się najlepszymi praktykami, otrzymywać porady i wsparcie oraz wykorzystywać mocne strony różnych organizacji, aby skuteczniej realizować cele projektu. 

Ponadto, narzędzia cyfrowe mogą ułatwić komunikację i koordynację pomiędzy interesariuszami projektu. Na przykład internetowe narzędzia do zarządzania projektami typu open-source, takie jak OpenProject, MyCollab, web2Project czy Taiga, mogą pomóc Anabel w efektywnym zarządzaniu zadaniami, terminami i aktualizacjami projektu. Ponadto narzędzia cyfrowe, takie jak platformy do komunikacji zespołowej i wideokonferencji, mogą pomóc Anabel we współpracy z interesariuszami, którzy są oddaleni geograficznie. 

. 

To studium przypadku jest zgodne z kilkoma Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs): 

  • SDG 1: Zero ubóstwa – Projekt “Under the Sun” ma na celu poprawę warunków życia uchodźców Saharawi, którzy żyją w ubóstwie. 
  • SDG 3: Dobre zdrowie i dobre samopoczucie – Poprzez instalację klimatyzacji i zbiorników na wodę, projekt ma na celu poprawę zdrowia i samopoczucia uchodźców. 
  • SDG 6: Czysta woda i warunki sanitarne – Instalacja zbiorników na wodę bezpośrednio wpisuje się w ten cel. 
  • SDG 11: Zrównoważone miasta i społeczności – Budowa domów i inne ulepszenia w obozach dla uchodźców przyczyniają się do tworzenia zrównoważonych społeczności. 
  • SDG 17: Partnerstwo na rzecz celów – Anabel otrzymała wsparcie od innych organizacji, w tym firm i organizacji pozarządowych, co podkreśla znaczenie partnerstwa w realizacji SDGs. 

Podsumowując, projekt Anabel pokazuje potencjał cyfrowej przedsiębiorczości społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych. Wykorzystując narzędzia cyfrowe, takie jak crowdfunding, media społecznościowe i zarządzanie projektami online, Anabel może skuteczniej osiągnąć cele projektu i rozszerzyć jego wpływ. Praca Anabel przypomina, że przedsiębiorczość społeczna polega nie tylko na tworzeniu innowacyjnych pomysłów, ale także na wykorzystaniu istniejących narzędzi i technologii do osiągnięcia wpływu społecznego. 

 

Referencje: 

[1] Zhang, T. & Chen, Y. (2019). Digital Social Entrepreneurship: A Systematic Literature Review and Future Research Directions. Sustainability, 11(23), 6735. https://doi.org/10.3390/su11236735 

Scroll to Top