Program podnoszenia kwalifikacji dla kobiet niepełnosprawnych

Group of women

Witamy w Programie podnoszenia kwalifikacji dla kobiet niepełnosprawnych w ramach projektu Erasmus+ K2 „Wonder Women Works” (WWW). Celem tej edukacji jest zapewnienie organizacjom cennych spostrzeżeń i wskazówek, które pozwolą skutecznie wspierać kobiety niepełnosprawne na ich drodze do odniesienia sukcesu jako przedsiębiorcy. Program obejmuje specjalne materiały edukacyjne dla mentorek oraz edukację kobiet niepełnosprawnych w zakresie przedsiębiorczości, oferującą niezbędne umiejętności oraz wsparcie mentorek i koordynatorów.

Omówienie programu: Program podnoszenia umiejętności „Wonder Women Works” ma na celu wzmocnienie pozycji kobiet niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im niezbędnych umiejętności i wsparcia w celu zwiększenia ich zdolności w zakresie przedsiębiorczości. Naszym ostatecznym celem jest wspieranie ich rozwoju osobistego i zawodowego, umożliwiając im pokonywanie barier i rozwój w świecie biznesu. Celem edukacji w ramach programu jest wyposażenie organizacji w wiedzę, umiejętności i zasoby potrzebne do skutecznego ułatwienia procesu edukacji kobiet niepełnosprawnych na ich drodze do podnoszenia kwalifikacji i przedsiębiorczości.

Bezpłatny dostęp na platformie Moodle: Mamy przyjemność zaoferować program w bezpłatnym dostępie na platformie Moodle, umożliwiając uczestnikom samodzielne jego ukończenie w dogodnym dla siebie czasie.

Cel edukacji: Edukacja ta stanowi cenne źródło informacji, umożliwiające organizacjom wywarcie głębokiego wpływu na życie niepełnosprawnych kobiet, które chcą odnieść sukces jako przedsiębiorcy. Twoje zaangażowanie i wskazówki przyczynią się do stworzenia bardziej włączającego i wspierającego ekosystemu przedsiębiorczości w ramach projektu „Wonder Women Works”.

Innowacja: Innowacyjność programu podnoszenia umiejętności polega na holistycznym podejściu do edukacji i wzmacniania pozycji. Wykracza poza tradycyjne metody szkoleniowe, włączając strategie uczenia się adaptacyjnego dostosowane do wyjątkowych potrzeb kobiet niepełnosprawnych. Program wykorzystuje innowacyjne techniki nauczania, takie jak interaktywne moduły cyfrowe i wciągające doświadczenia edukacyjne. Wykorzystując technologię i współpracując z różnymi zainteresowanymi stronami, program tworzy włączające i dynamiczne środowisko dla rozwoju umiejętności i wzrostu przedsiębiorczości.

Grupy docelowe: Program podnoszenia umiejętności jest strategicznie adresowany do wielu grup docelowych, zapewniając kompleksowy i włączający wpływ:

  1. Kobiety niepełnosprawne: Główni beneficjenci otrzymujący dostosowane do potrzeb kształcenie w celu doskonalenia ich umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.
  2. Mentorzy : wyposażenie mentorów w specjalistyczną wiedzę i umiejętności, aby skutecznie kierować kobietami niepełnosprawnymi i wspierać je na ich drodze do przedsiębiorczości. Zwykle są to kobiety z niepełnosprawnością, posiadające doświadczenie w przedsiębiorczości.
  3. Podmioty edukacyjne: instytucje szkoleniowe, doradcy zawodowi i pedagodzy, którzy chcą ulepszyć swoje cyfrowe metodologie szkoleniowe.
  4. Zainteresowane strony społeczne: stowarzyszenia, decydenci i inne podmioty inwestujące w rozwój przedsiębiorczości niepełnosprawnych kobiet.

Realizacja: Realizacja programu podnoszenia umiejętności to skrupulatnie zaplanowany i etapowy proces:

  1. Tworzenie treści: opracowywanie wybranych treści, które dotyczą konkretnych wyzwań i aspiracji kobiet niepełnosprawnych w zakresie przedsiębiorczości.
  2. Struktura kursu: Zaprojektowanie dobrze zorganizowanej struktury kursu, która przebiega logicznie, zapewniając spójne doświadczenie edukacyjne.
  3. Testowanie i walidacja: Rygorystyczne fazy testowania i walidacji gwarantujące skuteczność i przydatność programu.
  4. Maraton online: Zorganizowanie maratonu online w celu zwiększenia efektywności i wyników programu oraz wspierania środowiska uczenia się opartego na współpracy.

Wpływ: Przewidywany wpływ programu podnoszenia umiejętności ma charakter transformacyjny i ma dalekosiężne skutki dla jednostek i krajobrazu przedsiębiorczości. Wzmacnianie pozycji kobiet niepełnosprawnych, aby mogły zyskać pewność siebie, udoskonalić swoją wiedzę biznesową i zdobyć praktyczne umiejętności. Wkład w bardziej włączający i zróżnicowany ekosystem przedsiębiorczości poprzez wypełnianie luk i przełamywanie barier. Wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego, umożliwiając uczestnikom pokonywanie przeszkód i rozwój zarówno w przedsięwzięciach osobistych, jak i biznesowych.

Możliwość przenoszenia: Konstrukcja programu podnoszenia umiejętności kładzie nacisk na możliwość przenoszenia, dzięki czemu można go dostosować i zastosować w różnych kontekstach.

Synergia innowacji, przemyślanego ukierunkowania, skrupulatnej realizacji, imponujących wyników i możliwości przenoszenia sprawia, że program podnoszenia umiejętności „Wonder Women Works” jest potężnym katalizatorem pozytywnych zmian w życiu niepełnosprawnych kobiet aspirujących do bycia odnoszącymi sukcesy przedsiębiorcami.

 

Scroll to Top