Projekt

Wonder Women Works

Niska pozycja kobiet niepełnosprawnych na rynku pracy wynika z braków edukacyjnych tej grupy społecznej, które są podstawą dalszych trudności na rynku pracy. Tymczasem “praca jest wartością, która umożliwia jednostce pełne uczestnictwo w życiu społecznym”. Zapewnia ona materialne warunki egzystencji, określa rolę i status w organizacji społecznej. Należy podkreślić, że praca oprócz funkcji ekonomicznej pełni także wiele innych – jest warunkiem, możliwością lub środkiem realizacji wielu potrzeb wykraczających poza ekonomię. Coraz częściej w przypadku choroby i niepełnosprawności specjaliści podkreślają znaczenie pracy jako elementu rehabilitacji społecznej. Istnieje bariera psychologiczna, polegająca na braku pewności siebie kobiet z niepełnosprawnością, spowodowana poczuciem braku wystarczających kwalifikacji zawodowych, brakiem lub ograniczonym zakresem działań mających na celu doskonalenie umiejętności zawodowych i budowanie pozytywnej samooceny. Szczególnie dyskryminowane są kobiety z niepełnosprawnością fizyczną. Tracą one najwięcej na etapie rekrutacji. Kobiety z niepełnosprawnością ruchową napotykają na problemy dotyczące dostępności infrastruktury i architektury, ale także na bariery związane z niechęcią innych osób do przebywania w środowisku osób z widocznymi deformacjami fizycznymi.

Rozwój umiejętności przedsiębiorczych dla takich kobiet jest bardzo ważny, aby mogły one niezależnie od swoich ograniczeń fizycznych organizować swoje życie zawodowe.

Nasz cel

Głównym celem tego projektu Erasmus+ jest wspieranie, poprzez naukę, rozwoju zawodowego i osobistego kobiet z niepełnosprawnością w Europie i na świecie, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu, wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, promując innowacje i wzmacniając europejską tożsamość i aktywne obywatelstwo.
Tym samym partnerstwo ma na celu wzmocnienie kobiet z niepełnosprawnością w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności cyfrowych, które są niezbędne dla pracujących dorosłych uczniów w Europie.
 

Nasze grupy docelowe

 1. Kobiety z niepełnosprawnością chcące rozwijać swoje umiejętności przedsiębiorcze i cyfrowe, w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia, rozpoczęcia działalności gospodarczej lub działalności doradczej.
 2. Niepełnosprawne kobiety przedsiębiorcze chcące pomóc innym niepełnosprawnym kobietom w rozwijaniu swoich umiejętności przedsiębiorczych i cyfrowych, docelowo poszukujące kobier z niepełnosprawno cią do swojej kadry na stanowisku kierowniczym.
 3. Organizacje szkolące osoby z niepełnosprawnością i ich trenerzy (w szerszym znaczeniu: także doradcy zawodowi, edukatorzy).
 4.  Inne: stowarzyszenia kobiet z niepełnosprawnością, organizacje szkolące trenerów, właścicielki firm dla kobiet z niepełnosprawnością, stowarzyszenia przedsiębiorców, decydenci i inne osoby z tej branży.

Nasze rezultaty

 1. Videos Z Opowiedzią O sukcesie cudownych kobiet z niepełnosprawnością pracujących. Filmy będą miały czynnik motywacyjny dla kobiet niepełnosprawnych i będą pokazywać znaczenie przedsiębiorczości i umiejętności cyfrowych w praktyczny sposób. Użytkownicy dowiedzą się również o znaczeniu sieci społecznych w projektach, dzieląc się pomysłami z innymi kobietami w każdym kraju partnerskim. Filmy będą wykorzystywane jako narzędzie pomagające w teoretycznym i praktycznym zrozumieniu treści kursu, zwiększając w ten sposób zainteresowanie i zaangażowanie kobiet niepełnosprawnych, poprawiając wyniki nauczania. W wyniku tego rezultatu, kobiety niepełnosprawne zastanowią się nad znaczeniem zdobywania umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności cyfrowych.
 2. Otwarta I Interaktywna Aplikacja Internetowa Do Wspierania Kobiet Z Niepełnosprawnością. Innowacyjność tego rezultatu jest większa niż wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, ponieważ coraz więcej nauczycieli rozwija obecnie kompetencje cyfrowe. Nauczyciele z tym narzędziem będą mogli włączyć umiejętności cyfrowe XXI wieku do szkoleń i przekazać te same umiejętności kobietom niepełnosprawnym. To narzędzie do poprawy innowacyjności przedsiębiorców będzie szczególnie przydatne w erze post-Covid, gdzie kobiety będą musiały przemyśleć wiele ze swoich umiejętności i działań zawodowych.

 3. Program ścieżek podnoszenia kwalifikacji dla kobiet niepełnosprawnych. Ten program szkoleniowy będzie oferował studia przypadków, wytyczne, strategię, narzędzia monitorowania, test oceny itp.

 4. Przewodnik po programie dla kobiet z niepełnosprawnościami. Głównym celem przewodnika będzie dostarczenie ukierunkowanych informacji na temat proponowanego systemu dla cyfrowych przedsiębiorców społecznych w oparciu o model sukcesu kobiet z niepełnosprawnością. Przewodnik będzie składał się z 2 części:
  1) Model koncepcyjny dla cyfrowego przedsiębiorcy społecznego
  2) Zbiór najlepszych praktyk “od pomysłu do przedsiębiorczości”.
   

  Rozwój umiejętności przedsiębiorczych dla takich kobiet jest bardzo ważny, aby mogły one niezależnie od swoich ograniczeń fizycznych organizować swoje życie zawodowe.

Scroll to Top