Studium przypadku: María

María - Breaking barriers

Przełamywanie barier: Projekt Maríi na rzecz integracji i zmiany społecznej

Wstęp: 

María jest pisarką z Baeza, miasta w Jaén, prowincji Hiszpanii. Stworzyła projekt, którego celem jest zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub potrzebujących wsparcia. Jej projekt skupia się na sieciach społecznościowych, zwłaszcza na Wattpad, gdzie publikuje opowiadania i prace, które pozwalają ludziom poczuć się zintegrowanymi i znaleźć postacie odzwierciedlające ich rzeczywistość. 

Motywacja: 

Motywacja Maríi do rozpoczęcia tego projektu pochodzi z jej własnych doświadczeń. Kiedy miała 14 lub 15 lat, zdiagnozowano u niej inteligencję graniczną i powiedziano, że nie będzie w stanie osiągnąć wielkich celów ze względu na swoją niepełnosprawność. Ta diagnoza zmusiła Maríę do udowodnienia sobie i innym, że jest w stanie osiągnąć wielkie rzeczy i że nie może być definiowana przez swoją niepełnosprawność.

Otrzymane wsparcie: 

Chociaż na początku projektu María spotkała się z pewnymi wątpliwościami i sceptycyzmem ze strony rodziny i przyjaciół, otrzymała wsparcie, ponieważ widzieli oni pozytywny wpływ jej pracy na innych. María otrzymała również pozytywne opinie od czytelników z całej Ameryki Łacińskiej i Hiszpanii, którzy poczuli się utożsamieni z jej historiami. 

Cele: 

Projekt Maríi ma na celu zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub potrzebujących wsparcia. María chce stworzyć platformę, na której ludzie będą mogli poczuć się zauważeni, usłyszani i włączeni, i gdzie będą mogli znaleźć historie i postacie, które odzwierciedlają ich rzeczywistość. María wierzy, że reprezentacja jest kluczowa i że poprzez swój projekt może pomóc zmienić postrzeganie i postawy ludzi wobec niepełnosprawności. 

Bariery: 

María napotkała kilka barier podczas pracy nad swoim projektem. Jednym z największych wyzwań był brak wsparcia ze strony organizacji pozarządowych lub rządu. María musiała polegać wyłącznie na własnych zasobach, co ograniczyło zasięg i wpływ jej projektu. Kolejnym wyzwaniem był subiektywny charakter literatury i trudność zmierzenia wpływu jej pracy. María miała również wątpliwości co do osiągnięcia swoich celów i obawiała się, że jej projekt może nie dotrzeć do tak wielu osób, jak by chciała. 

Wnioski z lekcji: 

Dzięki swojemu projektowi María nauczyła się kilku cennych lekcji. Nauczyła się, jak ważna jest wytrwałość i zaangażowanie, a także siła opowiadania historii w tworzeniu zmian. María nauczyła się również, że zmiany wymagają czasu i wsparcia innych. Nauczyła się, że nawet małe działania mogą mieć duży wpływ i że każdy głos ma znaczenie. Wreszcie, María dowiedziała się, że wciąż jest wiele do zrobienia w kwestii reprezentacji i integracji osób niepełnosprawnych i że ma ważną rolę do odegrania w tej nieustającej walce. 

Wpływ:

Projekt Maríi miał pozytywny wpływ na społeczność docelową i szersze społeczeństwo. Jej projekt zapewnił bezpieczną przestrzeń dla osób niepełnosprawnych i pomógł zmienić postrzeganie i postawy wobec niepełnosprawności. Projekt pozwolił także ludziom poczuć się zauważonymi i usłyszanymi oraz zapewnił platformę dla reprezentacji i integracji. 

Podsumowanie:

Projekt María na rzecz włączenia i zmiany społecznej podkreśla pojawienie się nowego zjawiska przedsiębiorczości znanego jako cyfrowa przedsiębiorczość społeczna. Cyfrowa przedsiębiorczość społeczna odnosi się do wykorzystania technologii cyfrowych do rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych [1]. Wykorzystanie przez Maríę sieci społecznościowej Wattpad do zapewnienia bezpiecznej przestrzeni dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym jest wyraźnym przykładem cyfrowej przedsiębiorczości społecznej. 

Stwierdzono, że cyfrową przedsiębiorczość społeczną napędzają takie czynniki jak doświadczenia w organizacjach społecznych, dostęp do technologii cyfrowych oraz cechy osobiste, takie jak empatia i świadomość społeczna [2]. Motywacja Maríi do rozpoczęcia projektu, która wynikała z jej własnych doświadczeń z niepełnosprawnością i chęci stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, jest zgodna z tymi ustaleniami. 

Jednakże, pomimo potencjalnego wpływu cyfrowej przedsiębiorczości społecznej, przedsiębiorcy tacy jak María często napotykają na bariery, takie jak brak wsparcia ze strony organizacji pozarządowych lub rządów oraz trudności w mierzeniu wpływu ich pracy [1]. Te wyzwania ograniczyły zasięg i wpływ projektu Maríi, podkreślając potrzebę większego wsparcia dla cyfrowych przedsiębiorców społecznych. 

Podsumowując, projekt Maríi jest inspirującym przykładem cyfrowej przedsiębiorczości społecznej, która zajmuje się wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi. Projekt Maríi jest zgodny z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych, w szczególności z SDG 10, który skupia się na zmniejszaniu nierówności. Projekt napotkał przeszkody, ale María wyciągnęła cenne wnioski i wywarła pozytywny wpływ na społeczność docelową i szersze społeczeństwo. Jej praca stanowi wkład w dziedzinę cyfrowej przedsiębiorczości społecznej i służy jako inspiracja dla innych, którzy chcą zmienić świat. 

Referencje: 

[1] García-Gómez, C., & Hervas-Oliver, J. (2021). N-Helix and digital social entrepreneurship: an opportunity for stakeholders’ satisfaction in a post-Covid19 era. Journal of Technology Transfer, 1-18. 

[2] Wang, X., Liu, S., & Guo, Y. (2020). Exploring the antecedents of intention towards digital social entrepreneurship: An integrated model. Journal of Social Entrepreneurship, 11(4), 502-521. 

Scroll to Top